2020.04.02 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio  II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1.   Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius. Mob. tel.: 8 682 02898, el. p.: info@vilniauskarjerai.lt

2.   Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Geologijos projektai“, Raudondvario pl. 168-211, Kaunas, Mob. tel.: 8 686 73763, el. p.: geologijosprojektai@gmail.com

3.   Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dallies (apie 95 ha) išteklių (gavyba) naudojimas.

4.   Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Trakų raj. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k.

5.   Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojamos ūkinės veiklos metu bus išgaunami gamtiniai ištekliai – smėlis ir žvyras ir iš jų gaminama įvairių frakcijų žvirgždo skalda ir žvirgždas.

6.   Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: sorbentų naudojimas avarijoms lokalizuoti ir neutralizuoti; transporto judėjimas teritorijoje pažymėtomis teritorijomis; rekultivacijos darbų pradžia nuo kaimyninių sklypų pusės, tinkamas rekultivacijos atlikimas, kur įmanoma karjero šlaitus atželdinti krūmais; dulkėtumo mažinimo priemonės; triukšmo poveikio darbuotojų sveikatai mažinimo priemonės; poveikio biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui sumažinimo priemonės; telkinio eksploatacija pagal patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą.

7.   Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas ūkinės veiklos galimybėms pritarė 2019-11-29 raštu Nr. (10-11 14.3.3 E)2-57429.
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius PAV ataskaitai pritarė raštu 2019-10-15 Nr. (9.38.-V)2V-2526.
• Trakų rajono savivaldybės administracija PAV ataskaitai raštu 2020-01-06 Nr. AP3E-7 neprieštaravo.
• Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2019-04-12 elektroniniu raštu PAV programai pritarė ir informavo, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.

8.  Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Trakų rajono savivaldybės tinklapyje 2019-08-02, savaitraštyje ,,Trakų žemė“ 2019-08-02, Trakų rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2019-08-02, Trakų rajono savivaldybės Trakų sen. skelbimų lentoje 2019-08-02, Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų sen. skelbimų lentoje 2019-08-05, PŪV užsakovo UAB „Miškinių karjeras“ tinklapyje www.miskiniukarjeras.lt/naujienos. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2019-09-04, 18.00 val., Senųjų Trakų seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu jokių pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta. Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2020-01-07. Per nustatytą terminą buvo gauta pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: 2020-03-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-2482 priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo) dalies (apie 95 ha) išteklių (gavyba) naudojimas – leistina. Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 2 punktu  ir  žemiau išdėstytais motyvais: 1. Planuojamos ūkinės veiklos sklypas nepatenka į Europinio tinklo „NATURA 2000“ bei kitas saugomas teritorijas, įvertinus PŪV poveikį, mastą ir vietos ypatumus poveikis saugomoms teritorijoms nenumatomas. 2. Teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus viršijamos. Esant planuojamoms išmetimų vertėms ir fiziniams aplinkos oro taršos šaltinių parametrams, nepalankiausiomis meteorologinėmis sąlygomis teršalų pažemio koncentracijos visais atvejais nei PŪV objekto teritorijos ribose, nei už jos ribų nesiekia ribinių verčių, o taršos šaltinių parametrai užtikrina pakankamą teršalų sklaidą apylinkėse. 3. Įvertinus triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, nustatyta, kad PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausios leidžiamos triukšmo ribinės vertės dienos (Ldiena) metu (55 dBA). HN33:2011 RV nebus viršijamos, dėl to reikšmingas poveikis aplinkai nenumatomas.

10.  Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Išsamiau susipažinti su PAV ataskaitos išvada ir su PAV dokumentais galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, pas dokumentų rengėją – UAB „Geologijos projektai“, Raudondvario pl. 168-211, Kaunas, tel. (8-686) 73763, el. p. geologijosprojektai@gmail.com ir PŪV užsakovą –UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius, tel.: 8 682 02898, el. p.: info@vilniauskarjerai.lt.

 

Su sprendimo išvada galite susipažinti čia: Su  PAV ataskaita ir jos priedais galite susipažinti čia:
Sprendimas dėl veiklos leistinumo Telkinio Margis I sklypo dalies PAV ataskaita viešinimui
Telkinio Margis I sklypo dalies PAV ataskaitos priedai